REGRESYON

DOĞRU ANALİZ GERÇEK ÇÖZÜM

REGRESYON

Doğrusal regresyon bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki lineer ilişkiyi bulup bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkeni açıklama , tahmin etme yöntemidir. başka bir deyişle regresyon bağımsız değişkenin değerlerine dayanarak bağımlı değişkenin değerlerinin elde edilebildiği lineer denklemi verir. Korelasyon ise değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini gösterir. Regresyon ve korelasyon arasındaki temel fark korelasyonda sadece değişkenler arasında doğrusal ilişkinin varlığı gücü ve yönüyle ilgilenilir. Bağımlı değişken , bağımsız değişken kavramları yoktur. Sadece iki değişken arasındaki ilişkiye bakılır. Regresyon analizinde ise bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkilemesi araştırılır.

Peki doğrusal regresyon denklemine bakıcak olursak;

Denklemde Y bağımlı değişkenimiz X ler ise bağımsız değişkenlerimizdir. beta0 katsayısı denklemdeki sabit katsayıdır. Yani tüm X değerleri 0 olduğunda Y nin değerini verir. Diğer beta katsayıları ise regresyon sırasında her bir bağımsız değişkene atanan katsayılardır. Regresyonun amacı ise denklemden yordanan Y değerlerini gerçek Y değerlerine mümkün olduğu kadar yaklaştıran regresyon katsayıları olarak adlandırılan bağımsız değişkenlere ait beta katsayılarına ulaşmaktır.